Членство

Съгласно уставът на НЧ“Братство-18884″, членството в читалището е свободно за всички дееспособни граждани без ограничения, щом те работят за постигане на целите на читалището и защитават неговите интереси.

Действителни индивидуални членове на читалището могат да бъдат всички лица, които са навършили 18 години и редовно заплащат членския си внос, определен с решение на Общото събрание на читалището, и имат право да избират и бъдат избирани в Настоятелството и Проверителната комисия

Кандидатите за действителни индивидуални членове подават писмено заявление до Настоятелството на читалището, с което декларират, че желаят да станат членове на читалището, че познават и приемат Устава на читалището и ще работят за постигане на неговите цели.

В работата на Общото събрание на читалището могат да участват всички негови членове, плащали членския си внос в продължение на три поредни години.

Реклама